top of page

beleidsplan (1 DECEMBER 2021 – 2025)

Friese WEIDEN leeg (2)_edited.jpg

Beleidsplan 1 december 2021 – 2025

 

Achtergrond:

De stichting Friese Weiden en Zuid-Afrikaanse Beesboerderyen is op 28 november 2021 opgericht. Het is een initiatief van schrijver, journalist en onderzoeker Froukje Santing.

Naarmate ze zich meer en meer in de plattelandshistorie aan het begin van de twintigste eeuw van de Greidhoeke, het weidegebied van Friesland, verdiepte, besefte Santing dat ze twee vergeten verhalen op het spoor was: dat van haar pake Gerben (1883-1942), een melkknecht die vermoedelijk met een contract op zak vanuit de Greidhoeke naar Zuid-Afrika was vertrokken én dat van het Friese fokvee dat al vanaf 1880 de oversteek naar Zuid-Afrika maakte. Twee verhalen die nauw met elkaar waren verweven. Het Friese fokvee had zich daar nooit zo sterk kunnen ontwikkelen als Friese melkknechten als haar pake Gerben niet bereid waren geweest om hun kennis en ervaring op Zuid-Afrikaanse beesboerderyen te delen met de boerenknechten daar. Een stukje nauwelijks ontgonnen Nederlandse en Friese geschiedenis.

 

 

Doelstelling:

De Stichting Friese Weiden en Zuid-Afrikaanse Beesboerderyen is opgericht om te voorkomen dat een stukje nauwelijks ontgonnen Friese plattelandshistorie (de export van het Friese fokvee en de trek van Friese melkknechten naar Zuid-Afrika in het begin van de twintigste eeuw) voor altijd tussen de naden van de (Friese en Nederlandse) geschiedenis wegglipt. Daarvoor is het noodzakelijk om verder onderzoek te doen en de vergaarde kennis op tal van manieren voor een breed publiek te documenteren en te ontsluiten. 

Kernactiviteiten/projecten:

 

Fase 1 (2022-2023):

 • Nader onderzoek in Nederland (met de nadruk op Friesland) en Zuid-Afrika voor het boekproject met als werktitel: (uitgeverij Orlando), evenals het schrijven van het boek.

      Publicatiedatum: winter 2023/2024

 

Fase 2 (winter 2023/2024):  

 • Documenteren, rubriceren en digitaliseren van het historisch beeld- en ander materiaal dat gedurende het onderzoek voor het boek is verzameld. Dat materiaal wordt, met begeleidende teksten, op de website van de stichting geplaatst. Doel: om naast het boek een breed publiek inzicht te geven in dit specifieke en vergeten stukje plattelandsgeschiedenis aan het begin van de twintigste eeuw.

 

Fase 3 (winter 2023/2024):

 • Presentaties van het boek en de website, evenals als een tentoonstelling in het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden van een deel van het materiaal op de website, aangevuld met materiaal van het Fries Landbouwmuseum. Daarnaast wordt gezocht naar samenwerking met andere instellingen.

 

Fase 4 (2024-2025):  

 • De website krijgt zowel een museale (dmv een link ook toegankelijk via de website van het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden en zo mogelijk breder) als een educatieve functie. Gedacht wordt aan toepassingen voor het middelbaar- en agrarisch onderwijs alsmede publieke lezingen.

Samenwerking:

 • De stichting staat open voor samenwerking met particulieren en professionals die initiatieven (willen) ontwikkelen die ten dienste staan van de doelstelling van de stichting.

 

 • De stichting roept een ieder die op om contact op te nemen.

 

 • Om hieraan bekendheid te geven staat op de website een oproep.

 

 

Taakverdeling en toezicht:

 

Het bestuur:

Het bestuur bestaat uit drie leden met een Friese ôfstamming:

Voorzitter:              Tialda Hoogeveen

Secretaris:              Folkert Hoekstra

Penningmeester:     Djûke Poppinga

 

In de akte van oprichting van de stichting is een bestuurstermijn van vier jaar vastgelegd dat éénmalig met vier jaar kan worden verlengd. De bestuurders ontvangen geen vergoeding, ook geen vacatiegeld per bijgewoonde vergadering, voor hun werk voor de stichting.


Uitvoering kerndoelen en projecten:

 

Het bestuur heeft, in navolging van de akte van oprichting van de stichting, Froukje Santing -       

              

een schrijver/onderzoeker/publicist die over de kennis en kunde beschikt om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken - per 1 december 2021 bereid gevonden die taak op projectbasis op zich te nemen. Ze ontvangt voor deze werkzaamheden een met het bestuur overeengekomen vergoeding.

 

Comité van aanbeveling/ambassadeurs:

 

 • Philippus Breuker, oud-hoogleraar Fries en auteur van een tiental boeken over de geschiedenis van de Friese taal en cultuur. In 1991 ontving hij voor Het werk van Gysbert Japix de Dr. Joast Halbertsma Prijs van de provincie Fryslân.

 • Henk Dijkstra, directeur van het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden en auteur van tal van boeken over de ontwikkelingen van de landbouw in Friesland.

 • Klaas de Jong, opgegroeid op het Friese platteland en in 1973 als adviseur van de Keniaanse Minister van Landbouw betrokken bij de aankoop van 2000 stuks Fries jongvee, oud-landbouw attaché o.a. als Permanent Nederlands Vertegenwoordiger bij de FAO (Wereld Voedsel Organisatie) en oud directielid van Nutricia.                                      

 • Reinder Schaap, opgegroeid in de Friese veefokkerij (Firma Schaap), oud landbouwattaché en kleinzoon van Reinder Schaap die in de winter van  1905/06 hoofdbegeleider was van de derde hulpzending van jongvee uit Nederland voor boeren van Nederlandse oorsprong in Transvaal en Oranje Vrijstaat.

 • Reimer Strikwerda, voormalig hoofdredacteur van het landelijke vakblad Veeteelt, veeteelthistoricus en auteur van een aantal boeken, waaronder Een Eeuw Fries Stamboekvee.

 • Jetty Wondaal, haar oudoom Remmelt Hoekstra, een boerenzoon uit Hardegarijp, werkte vlak voor WO1 in Zuid-Afrika, o.a. op de ranch van de Landbouwuniversiteit in Potchefstroom. Ze is actief in het Friese sociale en culturele leven en betrokken bij de organisatie van de lezingen van de Fryske Akademy. Dit instituut in Leeuwarden is op 10 september 1938 opgericht en heeft als doel "het in standhouden van een werkgemeenschap, die zich toelegt op het beoefenen van de wetenschap die met Fryslân, het Friese volk en zijn cultuur in al haar uitingen, en zulks in de ruimste zin, verbonden is".
   

De ambassadeurs ontvangen geen vergoeding voor hun werk voor de stichting.

 

 

 Werving van fondsen:

 

De stichting richt zich op Nederlandse en Friese Fondsen voor het verwerven van financiële steun, evenals op giften van particulieren.

 

Rechtsvorm:

 

De Stichting Friese Weiden en Zuid-Afrikaanse Beesboerderyen is op 28 november 2021 opgericht en als stichting ingeschreven bij de KvK, nr 84361778. Er is een zakelijk rekening bij de ING geopend: NL11 INGB 0674 9409 54, die op de website staat vermeld. De stichting bezit sinds 7 januari 2022 de ANBI-status en is tevens een culturele ANBI.

Het beleidsplan is op de website onder de knop ANBI te vinden. Vanaf 2023 worden de jaarverslagen en de jaarrekeningen openbaar gemaakt.

 

Contact:        

www.frieseweidenenzuid-afrikaansebeesboerderyen.nl

frieseweidenenbeesboerderyen@gmail.com

Ceintuurbaan 203, 1074CV  Amsterdam    --     06-27077030

bottom of page